Privacybeleid

KBTR powered by Vunck, hierna te noemen “KBTR”  is de beheerder van de website www.kbtr.nl (de “Website”). Uw persoonsgegevens worden door KBTR gebruikt om u de op de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen actief van onze website gebruik te maken. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen we hierbij uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hieronder is het volgende uiteengezet:

Wat zijn persoonsgegevens?

Wanneer worden persoonsgegevens verwerkt?

Welke persoonsgegevens door KBTR worden verwerkt?

Met welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt?

Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens?

Wat uw rechten zijn ten aanzien van uw persoonsgegevens?

Op welke wijze deze rechten kunnen worden uitgeoefend?

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgt KBTR van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met de klantenservice belt. Ook als u de Website bezoekt, verstrekt u KBTR in sommige gevallen persoonsgegevens.

Wanneer worden persoonsgegevens verwerkt?

Van alle personen met wie KBTR contact heeft, of die de Website van KBTR bezoeken, kan KBTR persoonsgegevens verwerken. Indien u informatie wilt ontvangen, dient u zich wel bij KBTR te registreren. KBTR zal in dat geval vragen om bepaalde gegevens te verstrekken.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Welke persoonsgegevens u dient te verstrekken is afhankelijk van de informatie waarvan u gebruik wilt maken.  Van de geregistreerde gebruikers kan KBTR de navolgende persoonlijke gegevens verzamelen: naam, adres, geslacht, woonplaats, land en e-mailadres. Deze gegevens heeft KBTR nodig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn met informatie, producten en/of diensten die KBTR aanbiedt aan de markt. KBTR zal deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van derden waarvan inschakeling noodzakelijk is voor leveren van informatie, producten en/of diensten van KBTR aan u.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Om te kunnen voldoen aan nationale en internationale wetgeving verwerkt KBTR persoonsgegevens van klanten. KBTR verwerkt de persoonsgegevens tevens om gebruikers, die gebruikmaken van de op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten, in de gelegenheid te stellen om actief van de Website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en interesses van gebruikers en de op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten aan hen te kunnen leveren. De gegevens worden in overeenstemming met de wet  op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor KBTR deze heeft verkregen.

Naast het bovengenoemde verwerkt KBTR uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Indien u via de Website gebruikmaakt van op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten waarvoor u zich dient te registreren bij KBTR, kan KBTR u informatie toesturen over andere producten en/of diensten van KBTR die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om KBTR te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar bokkumkatwijk@gmail.com. In geen geval zal KBTR uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun marketingactiviteiten zonder uw expliciete toestemming.

Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens

KBTR draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten met betrekking tot gegevens

De gebruiker heeft het recht informatie met betrekking tot zijn of haar door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen en kan vervolgens:

Deze gegevens aanvullen

Deze gegevens verbeteren

Deze gegevens laten verwijderen

Deze gegevens laten afschermen

indien deze feitelijk onjuist zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

KBTR spant zich in om uw persoonlijke informatie juist en up-to-date te houden. Mochten er zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken wij u vriendelijk deze wijzigingen schriftelijk door te geven aan KBTR. Als u geen prijs meer stelt op onze aanbiedingen dan kunt u dit ook schriftelijk aan KBTR laten weten.

Wijze waarop deze rechten kunnen worden uitgeoefend

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen hebt met betrekking tot het privacybeleid, kunt u een e-mail richten aan de KLANTENSERVICE.

KBTR behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.

© KBTR powered by Vunck

Vestigingsadres Vunck
Laakweg 141
2521 SC Den Haag

Vunck bedrijfsgegevens
KvK-nummer: 64426114
BTW-nummer: NL181852202B02
IBAN: NL52 KNAB 0258 1141 26